8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

مسخ

مسخ - Franz Kafka تا وقتی پولی دربیاوری، فایده‌ای داشته باشی، تو را تحمل می‌کنند. وقتی که فایده‌ای نداشته باشی، برای دیگران (حتی خانواده‌ات) چیزی بیشتر از یک سوسک نیستی

زندگی بر اساس معیار دیگران، تنهایی؛ در نظر کسانی که ما را درک نمی‌کنند ما چیزی بیش از سوسکی کثیف و بزرگ نیستیم