8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

انسان و سمبولهایش

انسان و سمبولهایش - C.G. Jung, محمود سلطانیه کندوکاو در ناخودآگاه - ۴
اساطیر باستانی و انسان امروز - ۲
فرآیند فردیت - ۵
نمادگرایی در هنرهای تجسمی - ۴
وجود نماد در درون، تجزیه و تحلیل فردی - ۴