8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

هنر عشق ورزیدن

هنر عشق ورزیدن - Erich Fromm, سمیه سادات آل حسینی عاشق بودن تنها یک هیجان شدید و ناگهانی نیست که فرد مجبور به پذیرش آن باشد، بلکه نیازمند اخذ تصمیم و قضاوت کردن است. اگر عشق صرفا یک هیجان احساسی بود، دیگر پیمان بستن برای در کنار هم ماندن تا آخر عمر معنای خود را از دست می‌داد، زیرا هر احساسی، هر اندازه هم قوی و اثرگذار باشد، به مرور زمان تقلیل یافته و سرانجام از بین خواهد رفت.

از صفحهٔ ۱۵۷، برگردان سمیه سادات آل حسینی، چاپ اول ۱۳۸۸ انتشارات جاجرمی