8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

شعر من

شعر من - نیما یوشیج وای بر من! به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندهٔ خود را.
تا کشم از سینهٔ پُردرد خود بیرون
تیرهای زهر را دلخون؟
وای بر من!

از شعر «وای بر من»، از مجموعهٔ شعر من، نیما یوشیج