8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

ناقوس

ناقوس - نیما یوشیج و فسونی که به گنده شدهٔ لاشهٔ یک زندگی مُرده چو گور
می‌نشاند همه را،
سوی ما بسته نگاه؛

از شعر «نامه به یک زندانی»، از مجموعه شعر ناقوس