8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

دربارهٔ طبیعت

دربارهٔ طبیعت - Titus Lucretius Carus, میرجلال‌الدین کزازی در هیچ جای، در هیچ سوی، نه در راست نه در چپ، نه در فراز نه در فرود، جهانِ هستی را مرز و کرانی نیست.

این را مردی گفته که ۲۱۰۰ سال پیش زاده شده‌است!، از صفحهٔ ۹۳ دربارهٔ طبیعت، برگردان میرجلال‌الدین کزازی، انتشارات معین، چاپ اول ۱۳۹۰

------------

اسبْ‌مردان هرگز هستی نداشته‌اند؛ در هیچ زمان، هستمندی با دو سرشت نتوانسته است زیستن؛ هستمندی که دو پیکر در او با هم پیوند گرفته‌اند و از اندام‌هایی دوگانه و ناهمگون ساخته شده‌است، بی هیچ هماهنگی در توان‌ها و مایه‌ها. تیره‌هوش‌ترین و کودن‌ترین کس نیز، به آسانی، این نکته را می‌پذیرد و استوار می‌دارد.

از صفحهٔ ۲۲۰ دربارهٔ طبیعت، برگردان میرجلال‌الدین کزازی، انتشارات معین، چاپ اول ۱۳۹۰

-----------

پارسایی آن نیست که هر دم، با سری پوشیده، در برابر سنگی دیده شوند: نزدیک شدن به نیایشگاه‌ها و مهراب‌ها نیز نیست؛ همچنان دستْ‌به‌فراخی گشاده، روبارویِ تندیسه‌ای مینُوِی بالاخمانیدن و نماز بردن نیز نه؛ باژ بر باژ و آفرین بر آفرین افزودن هم نیست؛ بلکه بیش همهٔ چیزهای جهان را،‌ با نگاهی روشن و پاک، از سرِ یکدلی نگریستن است.

از صفحات ۲۳۱ و ۲۳۲ دربارهٔ طبیعت، برگردان میرجلال‌الدین کزازی، انتشارات معین، چاپ اول ۱۳۹۰