8 Followers
1 Following
Ashkan

Ashkan

دستورِ زبانِ عشق

دستورِ زبانِ عشق - قیصر امین‌پور قطار می‌رود
تو می‌روی
تمام ایستگاه می‌رود

و من چقدر ساده‌ام
که سال‌های سال
در انتظار تو
کنار این قطارِ رفته ایستاده‌ام
و همچنان به نرده‌های ایستگاهِ رفته تکیه داده‌ام!

شعر سفر ایستگاه، صفحهٔ ۹ چاپ نهم ۱۳۸۸ دستورزبان عشق، انتشارات مروارید

--------------------

این روزها که می‌گذرد شادم
این روزها که می‌گذرد شادم که می‌گذرد این روزها
شادم که می‌گذرد...


شعر تلقین، صفحهٔ ۲۵ چاپ نهم ۱۳۸۸ دستورزبان عشق، انتشارات مروارید